Ga hiervoor naar www.kinderlandkoor.blogspot.com

Het kinderlandkoor heeft nu ook een eigen webstek. Klik hier om een kijkje te nemen.

koorembleem

Even voorstellen...

koor2002

Reeds jarenlang bestaat de gewoonte in basisschool Kinderland in Kortrijk om de eucharistievieringen -in de eigen kapel- muzikaal te omlijsten. Hiervoor werd indertijd bij momenten gerepeteerd door een steeds wisselend gelegenheidskoor onder leiding van zuster Maria (Poelmans).

Nieuwe dirigent

In oktober 1992 werd evenwel gestart met 'vaste' leden en een wekelijkse repetitie, waarin voornamelijk liederen werden/worden aangeleerd dienstig voor het opluisteren van eucharistievieringen, kerst-, Don Bosco- en passiespelen terwijl ook een aantal profane liederen op het repertoire voorkwamen/voorkomen. Meester Fries (Verschaete), die voorheen het gelegenheidskoor met blokfluit begeleidde, nam op dat ogenblik het 'dirigeerstokje' in handen.

In november 1994 kregen de koorleden (zowat vijftig jongens en meisjes uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar, geassisteerd door zuster Maria en de juffen Griet en Sabine) een eigen wit T-shirt (met zelfontworpen logo).

Eerste cd

Op 29 januari 1995 werd voor het eerst opgetreden buiten de school ter gelegenheid van het feest van Don Bosco (in de Kortrijkse Sint-Annakapel). In april 1995 werd eerder toevallig vernomen dat er een cd zou worden uitgegeven door Eigentijdse Jeugd, waaraan Don Bosco-koren hun medewerking mochten verlenen. Er werd contact opgenomen met Robert Kino en, niettegenstaande de koren reeds vastgelegd waren, kreeg het Kinderlandkoor toch nog de kans om een democassette te bezorgen. Dit gebeurde... met goed gevolg. 
Op 23 november 1995 trokken de Kinderlanders naar de New D.E.S.-studio in Brussel, waar hun twee cd-liedjes 'Laat de vogels maar fluiten' en 'Geraakt door het leven' werden opgenomen.

Begin januari van 1996 kregen ze -eerder onverwacht- de uitnodiging om de hele cd voor te stellen op zondag 5 mei, samen met een jeugdkoor uit Sint-Denijs-Westrem. Van dan af werd nog drukker gerepeteerd; er dienden immers 16 (vrij moeilijke) liederen aangeleerd te worden. 
Op zondag 5 mei 1996 trokken ze dan naar 'De Graankorrel' in Dilbeek waar ze meewerkten aan de muzikale en audiovisuele evocatie 'Een huis waar vriendschap heerst'. De namiddag begon met de muzikale omlijsting -door het Kinderlandkoor alleen- van de jeugdvriendelijke vakantie-actie 1996, waarna Luc Van Looy, vicaris van de congregatie van de Salesianen te Rome, zijn zegje deed. Daarna startte het Festa-feest...; een anderhalf uur durend spektakel met optredens van Axel Lane, Bianca, een dansgroep, een ballonkunstenaar, de koren... aangevuld met film, dia's, vuurwerk en een heuse lightshow.

Eerste musical en tv-mis

Meteen daarna startten de repetities voor de musical 'Over en Sluiten' (die op 8 en 9 juni werd opgevoerd samen met de leerlingen van 't zesde leerjaar) en... voor de tv-mis die op 1 september 1996 rechtstreeks werd uitgezonden op BRTN vanuit 'De Graankorrel' in Dilbeek; een tv-eucharistieviering die muzikaal omlijst werd door het Kinderlandkoor en het koor uit Sint-Denijs-Westrem. 
Van dan af werd er druk gerepeteerd voor de Don Bosco-happening die plaats vond op 25 oktober 1996. Die vrijdag trad het koor (samen met Margriet Hermans, het Kortrijks Saviokoor en koren uit Hechtel, Sint-Denijs-Westrem en Hoboken) op in Hechtel én dit om 10 uur, 14.30 uur en 20 uur. De zaal zat telkens afgeladen vol met zo'n 1000 enthousiaste luisteraars. Voor de Kinderlandkoorleden was dit een unieke (doch vermoeiende) belevenis.

Het jaar nadien verleende het koor haar medewerking aan het totaalprogramma ‘De Tent en de Tijd' dat in november 1997 vier keer werd opgevoerd in de Kortrijkse Stadsschouwburg naar aanleiding van de ‘100 jaar Don Bosco-feesten'.

koorkapel

De koorleden hadden de smaak nu echt te pakken. Bovendien raakte het koor stilaan bekend buiten de schoolmuren. Er kwamen aanvragen binnen om her en der eucharistievieringen op te luisteren en om op te treden in bejaardentehuizen (o.m. in De Nieuwe Lente in Heule en Lichtendal te Kortrijk), terwijl ook een aantal huwelijksplechtigheden muzikaal werden omlijst. Bij al deze optredens trad het koor in blauwe sweater en/of gele polo naar voor; uniforme kledij die er kwam, mede dank zij toenmalig sponsor Gilbert Bollen.

Lid van VFJK

Het koor sloot zich bovendien in 1998 aan bij de Vlaamse Federatie van Jonge Koren waardoor er reeds een aantal keer beroep kon worden gedaan op stempedagogen waaronder Marieke Missinne en Marijke Coghe, die de telkenjare wisselende groep in een muzikaal bad kwamen dompelen.

Ook in het schooljaar 1999-2000 stond er heel wat op het programma. Niet alleen verleenden de koorleden hun medewerking aan een nieuwjaarsconcert in het (voor hen) verre Boxbergheide (Limburg). In diezelfde maand stond er ook nog het opluisteren van een groots Don Bosco-spel in de eigen kapel op de affiche, terwijl het koor ook haar beste (muzikale) beentje voorzette tijdens een millenniumconcert dat op 12 februari 2000 werd georganiseerd in Kortrijk. Op 26 maart van datzelfde jaar pakte het koor voor het eerst uit met een Aperitiefconcert dat fel gesmaakt werd. De gymzaal van de school liep vol en de vele aanwezigen genoten van het geserveerde. De muzikale intermezzi, gebracht door een gelegenheidsensemble uit Oostkamp en de vele gesponsorde hapjes zorgden dat het ‘af' was.

Intussen werd ook het Mini-Kinderlandkoor, onder leiding van de juffen Kaat en Isabel, boven de doopvont gehouden. Het enthousiasme was groot (zowel bij de kinderen als de begeleiders) maar zwangerschappen bij laatstgenoemden zorgden voor problemen bij de continuïteit van één en ander.

Nog 8 cd’s

Het grote koor deed wel voort (nog steeds met meer dan vijftig leerlingen, waartoe intussen ook die van ‘t derde leerjaar behoorden). Een aantal van hen (Eline, Elodie en Phoebe) studeerde intussen, samen met de koorjuffen Griet en Sabine en dirigent meester Fries, keihard aan een zesentwintigtal liederen die op acht verschillende cd's dienden te komen; cd's die aansloten bij de wereldoriëntatiemethode ‘De Nieuwe Wereld' (uitgegeven bij Van In, Wommelgem). 
Op 22 december van ‘t jaar 2000 werd als laatste optreden van de twintigste eeuw het kerstspel Pieko Bello (van Elly en Rikkert) ten gehore gebracht.

Op zaterdag 27 januari 2001 trok het voornoemde zestal naar de opnamestudio ‘Second Test Recording' in Desselgem en blikte er ‘moeiteloos' de liederen in, bestemd voor jong (kleutertjes) tot oud (zesde leerjaar). ‘s Anderendaags trok heel het koor dan naar de overkant (kapel van het college) waar het de druk bijgewoonde bedevaartsmis (ter gelegenheid van de noveen van Don Bosco) muzikaal omlijstte. 
Enkele dagen later werd alles nog eens overgedaan in de eigen schoolkapel en dan kon het repeteren beginnen voor de deelname aan het tweede Jeugd- en Kinderkorenfestival' in Kortrijk op 17 maart. Jan Coeck, ja de echte, begeleidde het koor bij enkele van de gebrachte liederen (van zijn hand). Mooi! Een week later streek het koor dan voor het eerst neer in de kerk van Aalbeke. " ‘t Zal niet jullie laatste keer zijn," wist de pastoor te vertellen. 
Van 2 tot 6 april trok een grote delegatie Kinderlanders naar de Koordagen in Wetteren, waar ze onder meer vergast werden op ‘De zee is een orkest' van Vic Nees. Het smaakte naar nog! 
In het derde trimester werd traditiegetrouw de Mariamis verzorgd, trok het koor nog maar eens naar De Nieuwe Lente en kregen de koorleden, ter afsluiting, een gratis reisje naar Dadipark cadeau. De weergoden waren hen gunstig gezind!

En zo belandden we in het schooljaar 2001-2002. De koorleden dienden er nogal vlug in te vliegen aangezien Marijke Coghe al op 21 september 2001 op school langskwam om wat stemvormingsoefeningen te geven en wat nieuwe liederen aan te leren; liederen die ze 'moesten' kennen voor hun optreden in de Kortrijkse Stadsschouwburg op zondag 14 oktober. Dat laatste viel uitermate goed mee, al hadden klaarblijkelijk een aantal ouders er iets anders van verwacht. Het Kinderlandkoor zette er traditiegetrouw zijn beste beentje voor maar verscheen inderdaad niet op 't podium. Dat was immers ook niet de bedoeling van dat 'Goochelen met je stem'-gebeuren; een samenzangnamiddag waaraan zo'n 15 koren uit de provincie deelnamen. Voor een volgende editie (op 27 oktober 2002) zal aan de formule een beetje gesleuteld worden en is de kans groot (zelfs zeer groot) dat ze dan wel even hun kunnen op 't podium zullen mogen bewijzen. 
Voor een koor dat in oktober 2002 officieel 10 jaar jong is, mag dat best, vind je niet!? 
Intussen luisterden ze ook reeds de eerste eucharistievieringen op school op. Daarnaast hielpen ze op vrijdag 21 december de kerstcelebratie muzikaal omlijsten op school, terwijl een gelegenheidskoortje - zijnde een twintigtal Kinderlandkoorleden die ‘het' zag zitten - zong en musiceerde tijdens de kersteucharistieviering (in de Don Bosco-kapel om 10 uur) terwijl het hele koor in diezelfde kapel te gast was tijdens de bedevaartsmis op zondag 27 januari 2002 (om 10 uur) t.g.v. het feest van Don Bosco. 
Traditiegetrouw werd dit laatste nog eens overgedaan op Zijn feestdag (31 januari) in de eigen schoolkapel. En daar bleef het niet bij!

Op Witte Donderdag 28 maart 2002 werd de kindereucharistieviering opgeluisterd om 18 uur in de kerk van de Zalige Damiaanparochie te Kortrijk terwijl ‘s anderendaags (Goede Vrijdag 29 maart) het Passiespel op ‘t programma stond. De aanwezigen genoten zicht- en hoorbaar van hetgeen de leerlingen van de lagere school opvoerden (toneel en dans) én van de gebrachte koorliederen, waaronder het wondermooie ‘Eli, Eli’ van Elly en Rikkert. Van maandag 1 tot vrijdag 5 april trok dan opnieuw een vijftiental Kinderlanders naar de Koordagen in Wetteren waar ze heel wat ‘dierenliederen’ kregen voorgeschoteld. Men vond het er best leuk, al was zes uur zingen per dag (soms) wel wat van het goeie teveel, aldus sommigen.

Optredens samen met Elly en Rikkert

En dan waren er onze twee optredens, sámen met het befaamde Nederlandse duo Elly en Rikkert, op zaterdag 27 april 2002. Deze concerten, samen met hun muzikanten Dick Le Mair en Jan Borger, waren mooi, heel mooi (al zeg ik het zelf). Zowel om 15.30 uur als om 20 uur liep de kapel van de Zusters van Don Bosco vol met enthousiaste kinderen en volwassenen uit binnen- en buitenland. Er werd gezongen, gemusiceerd, gedanst, gelachen, gejongleerd, gehoepeld en... gebeden. Een woord van dank is hier dan ook op zijn plaats.

BEDANKT… BEDANKT … BEDANKT … BEDANKT … BEDANKT … BEDANKT … BEDANKT ..

dsc00006dsc00010dsc00015

dsc00016dsc00017dsc00022

“De concerten samen met Elly en Rikkert zitten er op. Langs deze weg hou ik eraan om tal van mensen te danken: bedankt organisator Harry Blommaert voor de geboden kans; bedankt Elly en Rikkert (en muzikanten) voor de toffe samenwerking en dito concerten; bedankt zuster Marina voor het ter beschikking stellen van de kapel; bedankt meester Eddy voor de toelating die je ons gaf om de refter om te bouwen tot cafetaria, voor de steun bij ‘t organiseren van dit topevenement alsook voor de mooie digitale foto’s van het eerste concert; bedankt zuster Maria Poelmans omdat je indertijd het Kinderlandkoor oprichtte; bedankt juf Griet voor de vlot verlopende kaartenverkoop alsook voor de koorassistentie van elke dag, samen met koorjuf Sabine, wiens echtgenoot (dank-je-wel) ook het tweede concert op de gevoelige plaat vastlegde; bedankt collega’s en aanverwanten voor de daadwerkelijke logistieke steun (klaarzetten van de kapel, de kleedkamer en de refter, alsook voor het bemannen/bevrouwen van de toog); bedankt ouders en sympathisanten voor uw belangstelling en uw applaus en tot slot - en niet in ’t minst- bedankt koorleden voor jullie geslaagde optredens en voor jullie mooie circusoptredens met hoepels en jongleerballen én voor de toffe zelf ontworpen kuikendans. Twee concerten op één dag en een lange repetitie is niet niks. En dan als bisnummer onaangekondigd het lied ’Alles is vrij’ kiezen, dat we al maaaaaaaanden niet meer hadden gezongen; da’s lef hebben hé!? Maar het is goed geweest. Heel goed. Bedankt!”

Maar op de lauweren rusten, was er ook dan nog niet bij. Er diende immers nog gerepeteerd te worden voor het optreden in de Maria-eucharistieviering van donderdag 23 mei op school terwijl er ook gestart werd met het aanleren van de liederen van/voor de cd ‘Geloven als een kind’. Het schooljaar ‘01-‘02 vloog voorbij en werd in schoonheid afgesloten tijdens de sloteucharistieviering, die traditiegetrouw verzorgd werd door de leerlingen en leerkrachten van het zesde leerjaar. Tijdens deze mis was het Kinderlandkoor vrij van dienst maar mocht het toch de nieuwe Onze Vader (uit voornoemd cd-project van Elly en Rikkert) voor het eerst ten gehore brengen… De reacties waren uitermate positief!

Weer een cd…

En dan was ’t vakantie… of toch bijna. Op maandag 1 juli (!) stond er immers een extra-repetitie op ’t programma want op zaterdag 6 juli vond de cd-opname reeds plaats. Die zaterdag verzamelden Heike, Angelique, Febe, Jens, Niels, Beau, Evelyn, Lisa, Charlotte, Maaike, Lin-dsay, Astrid, Jerina, Julie M., Laura, Julie O., Eline, Elien, Alice, Sander, Sarah al in de vroege morgen om samen met de koorjuffen Griet en Sabine, juf Els, mijn echtgenote en ikzelf naar de Euro Gospel Studio in La Louvière te rijden. Het werd een ongelooflijke ervaring en het resultaat zou… mooi zijn, afgaande op de enthousiaste reacties van Ruben Wautier (de man aan de knoppen) én van Elly én van de wereldvermaarde producer Dick le Mair.
Op dit cd-resultaat was het evenwel nog wat wachten. Het schijfje, ‘Geloven als een kind’, verscheen immers pas in oktober 2002.

opnama1opnama2opnama3

opnama5opnama6opnama7

opnama8opnama4

Maar eerst startte er een nieuw koorwerkjaar met weer veel nieuwe leden die de moeilijke taak kregen om de plaatsen in te nemen van die koorleden die het koor noodgedwongen dienden vaarwel te zeggen omwille van ‘te oud’… 

Op vrijdagnamiddag 27 september werd iedereen alvast weer ondergedompeld in een muzikaal bad met badjuf Marijke Coghe; dit in voorbereiding op de deelname aan de tweede editie van ‘Goochelen met je stem’ in de Kortrijkse Stadsschouwburg op zondag 27 oktober 2002, waarbij we als enige van de aanwezige koren het podium ‘opdurfden’. Waar we aanvankelijk gevraagd werden om als aanzingkoor te fungeren voor een drietal liedjes, werd dit in laatste instantie gewijzigd in maar liefst 12 liederen… 
Tussendoor stonden ook weer de schooleucharistievieringen op ‘t programma en verzorgden we ook de kersteucharistieviering in het rust- en verzorgingstehuis 'Heilig Hart' in Kortrijk (op 18/12/2002) terwijl we eveneens de grote bedevaartsviering muzikaal omlijstten in de kapel van het Don Boscocollege te Kortrijk op zondag 26 januari 2003. Op vrijdagnamiddag 31 januari vond bovendien de grote Don Bosco-evocatie plaats in de eigen schoolkapel... met medewerking van het koor. Tussendoor kreeg ons koor ‘nationale’ aandacht in het tijdschrift ‘Don Bosco Vlaanderen’, alsook tijdens de Radio 1-uitzending van ‘Het Braambos’ (op 2 februari) én in een paginagroot artikel in ‘Kerk en Leven’ (dd. 26/2/2003). Sindsdien stond de telefoon roodgloeiend en werd dé cd besteld door mensen uit het hele Vlaamse land.

“Wil u trouwens ook een cd’ Geloven als een kind’ op de kop tikken, dan kan u hiervoor terecht bij de leden van het Kinderlandkoor (school Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk), bij mij (056/416210) of bij De Nootzaak (055/499538). De cd kost 15,95 euro (zonder verzendingskosten).”

En zo belandden we in de krokusvakantie. Voor het eerst schreven twee leden zich in om deel te nemen aan het tweedaagse muziekkamp in Wetteren. Joren Maes diende evenwel verstek te geven omwille van ziekte, zodat zijn tweelingzus Lieze alleen op stap ging. Ze genoot met volle teugen. Dit beloofde voor de komende paasvakantie, waarin maar liefst eenentwintig (!) leden het koorkamp (alweer in Wetteren) mee zouden pikken... Het werden uiteindelijk 23 Kinderlanders, aangezien ook de twee laatstgenoemden nog in extremis deelnamen. Zij offerden met zijn allen vijf paasvakantiedagen op voor de koormuziek… Iedereen was vol lof over de (soms wel lastige) koordagen en de slotapotheose op vrijdag 11 april werd er eentje om u tegen te zeggen. Bravo, Parelsnoerders! 
Het schooljaarprogramma werd verder afgewerkt met het opluisteren van de ‘gebruikelijke’ schoolmissen en dan was ’t alweer tijd om afscheid te nemen van meer dan twintig ‘oud’-gedienden. Jammer maar helaas. Het slotoptreden op de speelplaats (in ’t bijzijn van enkele Duitse en Poolse leerkrachten, die ‘toevallig’ op bezoek waren) verraste evenwel menigeen. “Tiens, we wisten niet dat jullie ook anderstalige liederen op jullie repertoire hadden!?”

Het nieuwe koorjaar 2003-2004 nam dan weer een wat moeilijke start. Niet alleen gebeurde er -noodgedwongen- een lichte herschikking binnen de koorleerkrachten maar daarnaast was er het grote aantal geïnteresseerde koorleden. Uiteindelijk werden er iets meer dan 50 weerhouden waaronder de nieuwe juf Lieselot, die een begenadigd dwarsfluitspeelster bleek te zijn. Alhoewel ‘het’ koor nog niet op punt stond, werd tijdens de schooleucharistieviering van 11 september een eerste niet-geüniformeerd optredentje verzorgd door de resterende oud-leden. Het werd een vertolking van het populaire Eurosonglied ‘Hé, doe maar mee’ van ene Tonya.
Even later sijpelden de eerste buitenschoolse kooraanvragen binnen en stak het bestuur de koppen bij elkaar... Zo werden de optredens in de kerk in Aalbeke (op kerstdag) en in de Kortrijkse Sint-Michielsparochie (op zaterdagavond 27 december) weerhouden (beiden met goed gevolg!!!), terwijl het koor ook even van dienst was tijdens het grootse kerstspel, dat plaatsvond op vrijdagnamiddag 19 december in de kapel van de school. Nadien was er ook nog de gebedsdienst op 30 januari (in de schoolkapel) en -naar jaarlijkse gewoonte- de Don Boscobedevaartsmis in de kapel van het College op zondag 1 februari. De papa van koorlid Benjamin Eygenraam zorgde alvast voor een mooi kiekje...

koorfoto2004groot

 Van dan af stonden alle repetities in het teken van het aperitiefconcert van 28 maart 2004. Ooit was er immers die uitspraak over anderstalige liedjes... In voorbereiding op dit concert streek Marijke Coghe neer op 20 februari om de koorleden onder te dompelen in hun jaarlijkse (muzikale) bad. Het werd weer een spetterende namiddag!

cogghegroot

En nog een cd…

Op 4 maart pikte het koor nog even de gebedsdienst rond Aswoensdag-vasten mee op school en dan was het aftellen tot de 28ste maart..., tot het langverwachte (tweede) aperitiefconcert van het Kinderlandkoor! Stipt om 11 uur (zomertijd) verwelkomde directeur Eddy Deneckere de vele aanwezigen in de eivolle gymzaal. Even later was het dan de beurt aan de Kinderlandkoorleden om het programma aan te vangen met hun welkomstcanon. De 52 koorleden uit het derde tot zesde leerjaar, de juffen Griet en Sabine (zang) én vijfdeklasser Camille en juf Lieselot (dwarsfluit) brachten samen met gastpianist Pieter Nuyttens een prachtconcert ten gehore. Tal van sprankelende liederen (voornamelijk uit de pas verschenen Attakatamoevabundels) passeerden de revue en oogstten heel wat bijval bij het talrijk opgekomen publiek (waaronder ook zuster Maria Poelmans, die het koor indertijd oprichtte). Liederen als ‘De verliefde stieros’, ‘Pussy Cat’ en ‘Kamelenverdriet’, om er maar enkele te noemen, werden op een enthousiast applaus onthaald. Het feit dat het concert ingeblikt werd op cd (door de Skrolan-studio uit Nazareth) maakte het geheel voor ons nog spannender. 
Na tien liederen was het even rusten geblazen en werd het podium ingenomen door een gelegenheidsensemble uit Oostkamp en omgeving. De elf muzikanten (waaronder de zus van koorbestuurslid zuster Odette) zorgden voor een leuke sfeer, terwijl de aanwezigen genoten van een aperitiefje met bijbehorende hapjes. De zon was van de partij en algauw werd de speelplaats ingepalmd door groot en klein. 
En dan ging het tweede deel van start met o.m. het lied ‘Spiksplinternieuw’ van Elly en Rikkert en het gekende lied ‘Don Bosco’s leven’ (op tekst van meester Jan Maes), waarna opnieuw de Attakatamoevarichting werd ingeslagen met toppers als ‘De herder en de reus’, ‘Broertje’ en ‘Als ik droom’. Het concert werd afgesloten met ‘Chante’, een lied waarvan het refrein door alle aanwezigen werd meegezongen. 
Na nog een bisnummer was het weer de beurt aan het gelegenheidsensemble en kon er volop nagekaart worden. Dank zij de hulp van tal van zusters, directie, leerkrachten, sponsors... (zonder natuurlijk de koorleden, de muzikanten en het publiek te vergeten!) was het aperitiefconcert anno 2004 geslaagd... zelfs meer dan geslaagd!

Zo kon er even aan vakantie (en uitblazen) worden gedacht. Dit gold evenwel niet voor 19 ‘dappere’ Kinderlandkoorleden die van 5 tot 9 april 2004 naar de alomgekende Koordagen trokken in Wetteren. Onderverdeeld in 3 (leeftijds)groepen zongen, dansten en knutselden ze er vijf dagen op los, samen met nog een honderdtal koorleden uit het hele Vlaamse land. Het slotconcert dat ze ten gehore brachten was schitterend!

wet1grootwet2groot

Maar ook dit optreden betekende nog niet het eind van het drukke koorjaar. De dag nadien (op de eerste zomerdag) waaide de man van de opnamestudio Skrolan nog eens over om onze hit ‘Don Bosco’s leven’ (op tekst van meester Jan Maes) opnieuw op te nemen op cd. Tijdens het aperitiefconcert was dat lied wat minder goed meegevallen (’t was het enige lied dat we toen met soundmixbegeleiding brachten). Gastpianist Pieter Nuyttens zette zich nadien aan ’t werk en componeerde een gloednieuw arrangement. De avant-première gebeurde tijdens voornoemde feestelijke eucharistieviering, de echte opname de dag nadien. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook nog twee andere aperitiefconcertliederen opnieuw op te nemen, met name de solistenliederen ‘Broertje’ en ‘Een slechte bui’. ‘Live’ werden ze goed gezongen, de opname (zonder extra microfoons) voldeed echter niet volgens de man aan de knoppen... vandaar... Gelukkig was er deze herkansing, al verliep ook deze niet vlekkeloos. De opnameman arriveerde immers veel later dan voorzien, zodat een en ander toch met de nodige stress (en snelheid) diende ingeblikt te worden. Maar ’t eindresultaat zou goed zijn... Voor het Kinderlandkoor was het werkjaar hiermee nog niet aan zijn eind. Op 24 mei werd er immers nog gezongen naar aanleiding van het feest van Maria Hulp, terwijl er op zondag 20 juni  een feestelijke eucharistieviering werd opgeluisterd in de kapel van de school, naar aanleiding van ’75 jaar Zusters van Don Bosco in Kortrijk’. De voorgangers waren niemand minder dan bisschop Roger Vangheluwe en de provinciaal van de Salesianen Piet Palmans. Het koor zette zoals steeds haar beste beentje voor; dit laatste zelfs letterlijk dankzij de inbreng van (dans)juf Katia, hierbij geassisteerd door juf Griet. Voor het instrumentale gedeelte zorgden onze dwarsfluitisten Camille en juf Lieselot, terwijl er voor de gelegenheid zelfs ‘gegitaard’ en ‘gevioold’ werd door resp. Simon en de jarige Julie P. Voor de zang offerden zo’n 40 koorleden (waaronder de juffen Griet en Sabine) wat studeer- of zondagnamiddagtijd op. Het geheel werd fel gesmaakt!! 

En dat was het ook. Ons eerste eigen schijfje in eigen beheer werd enthousiast onthaald! Het enthousiasme, toen we op ’t eind van dat werkjaar opnieuw afscheid moesten nemen van een grote groep zesdeklassers, was ‘iets’ kleiner...
Maar in september 2004 stond er alweer een grote delegatie nieuwe leden klaar. In een mum van tijd waren de vacante plaatsen ingevuld... en konden we er weer tegenaan, 60 ‘man’ sterk!
Het koorjaar startte rustig, al stond er op 16 september toch al een eerste (bescheiden) optredentje op ’t programma ter gelegenheid van de start van het nieuwe schooljaar.

De meeste repeteertijd ging echter uit naar het voorbereiden van ons (gejureerd) optreden in de Stadsschouwburg te Kortrijk op zondag 24 oktober 2004 (in het kader van ‘Goochelen met je stem’). De vierkoppige jury was achteraf erg lovend... Oef!

Nadien richtten we onze pijlen op de kerstdagen; op 24 december was er immers om 10 uur een op te luisteren kerstevocatie (in de kapel van onze zusters) terwijl we om halfvijf te gast waren in de (bomvolle) O.L.V.-kerk te Kortrijk, alwaar we de kersteucharistieviering muzikaal omlijstten.

Traditiegetrouw was er nadien onze Don Bosco-bedevaartsmis (in de kapel van het college) op zondag 30 januari 2005, die we ’s anderendaags nog eens ‘herhaalden’ op Kinderlandse bodem.

En nog een musical…

Intussen waren de intense voorbereidingen voor de aprilse musical ‘Pudding Tarzan’ ook al gestart en kwam Marijke Coghe hiervoor een namiddagje in ons midden (vrijdag 18 februari). We dienden evenwel onze repeteertijd wat te verdelen want intussen was er ook een aanvraag binnen om op zondag 13 maart naar Avelgem te trekken voor een instapviering. Voor het eerst in onze ‘carrière’ traden we aan met een klein (!?) koor van 30 zanger(tje)s omwille van de vormselverplichtingen van een groot aantal, het ziek-zijn van een aantal anderen en de ‘verre’ (?) afstand... Toch viel het optreden best mee (en het zakje snoepjes op ’t eind maakte het blijkbaar nog beter)!

Veertien dagen later was het koor opnieuw present in de eigen schoolkapel; op Goede Vrijdag 25 maart vond immers het druk bijgewoonde passiespel plaats. De zowat 200 toehoorders genoten van de toneel- en dansoptredens, gebracht door alle leerlingen van de lagere school, én van onze liederen. Ook nu weer had zuster Odette (samen met haar vervangjuf Maaike) er een boeiend, eigentijds geheel van gemaakt...

En zo werd het paasvakantie: voor 16 koorleden meteen het sein om richting Wetteren te trekken om er deel te nemen aan het vijfdaagse koorkamp ‘Circus-Capriolen’. Hun slotconcert op vrijdag 1 april (samen met een honderdtal koorleden uit het hele Vlaamse land) was ronduit schitterend!

Voor het Kinderlandkoor betekende dit evenwel nog niet het einde van het drukke werkjaar. 
Op vrijdag 29 april stond er immers de voorstelling ‘Pudding Tarzan’ op de affiche. Die dag brachten de koorleden, samen met de leerlingen van de klassen 3a, 5a, 5b en 5c, deze musical tot leven om 13.20 uur (schoolvoorstelling voor de leerlingen van Kinderland en de school van Aalbeke) en voor het ‘grote’ publiek om 18 uur én om 20.15 uur. Deze druk bijgewoonde optredens vonden plaats in het Ontmoetingscentrum van Aalbeke. Het koor werd begeleid door Pieter Nuyttens, de 20-jarige pianist uit Gullegem die trouwens voor alle muzikale arrangementen zorgde... Het talrijk opgekomen publiek genoot met volle teugen. De reacties waren unaniem lovend!

Het daaropvolgende schooljaar 2005-2006 nam meteen een vinnige start. Na het testen van de vele kandidaten gingen we midden september opnieuw van start met een vijftigtal leerlingen (en de drie vaste koorjuffen Griet, Lieselot en Sabine). Veel tijd om ‘in te zingen’ was er niet, aangezien het koor reeds op 8 oktober 2005 naar Hechtel diende te trekken. Daar verzamelde die dag de beweging rond Don Bosco in Vlaanderen en Nederland. Zelfs de in Rome verblijvende Mexicaan don Pascual Chávez, de 9de opvolger van Don Bosco en algemeen overste van de Salesiaanse Familie, was er te gast! Die zaterdag startte met een feestelijke eucharistieviering in de parochiekerk van het Limburgse Hechtel, opgeluisterd door ons Kinderlandkoor (en onze gastpianist Pieter Nuyttens). De viering in de kerk van Hechtel werd onder meer geleid door Mgr. Luc Van Looy (bisschop van Gent), Mgr. Ad Van Luyn (bisschop van Rotterdam), don Pascual Chávez én de provinciale oversten uit Vlaanderen en Nederland. In de namiddag was er ook nog een Don Boscomarkt waar verschillende groepen, gemeenschappen en scholen binnen de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland zich op diverse plaatsen in de school in Hechtel op een creatieve wijze voorstelden. Het hoeft wellicht geen betoog dat ook het Kinderlandkoor er van de partij was met een geslaagd (profaan) concertje. Nadien genoten we van een kleurrijk en multimediaal slotspektakel ‘The touch of a dreamer’, gebracht door de leerlingen van het plaatselijke Don Boscocollege. Een beetje later dan verwacht keerden we met de bus terug huiswaarts, moe maar voldaan…

hechtel 1hechtel 2hechtel 3
En een concert, volledig in ’t Engels

Meteen diende de knop omgedraaid te worden want op zondag 4 december 2005 stond onze deelname aan het grote Duke Ellingtonconcert in de kerk van Gullegem op ons programma. Er werd hard gerepeteerd want de moeilijke (Engelstalige) liederen dienden áf te zijn! Marijke Coghe waaide tussendoor even over op 28 oktober om ons wat op weg te helpen met sommige aartsmoeilijke ritmes. Het werd uiteindelijk een hele belevenis voor de koorleden! Het concert mocht er dan ook zijn! Alle deelnemers zetten hun beste beentje voor en de bijna 700 toeschouwers genoten zichtbaar en hoorbaar van de prachtprestaties van The Concord Jazz Ensemble onder leiding van organisator Joost Deryckere, van de vocale solisten Vivica Turrentine uit Chicago en huiszanger Pascal Maertens, van tapdanser Ward Bulckens, van het kamerkoor Ultreya uit Tielt, van de dansers (m/v) van Danzas-cie uit Kortrijk en van… ons Kinderlandkoor! Ik ben dan ook wat fier op hetgeen de koorkinderen en koorjuffen die avond presteerden! Het was      s c h i t t e r e n d!

duke 3

Op onze lauweren rusten, was er evenwel nog niet bij. Op 23 december diende immers het kerstspel op school muzikaal omlijst te worden terwijl er op 29 januari 2006 (in de Don Boscokapel) en op 31 januari (in de kapel van onze zusters) weer de traditiegetrouwe Don Bosco-eucharistievieringen op ‘t  programma stonden. Tijdens de paasvakantie trok opnieuw een delegatie Kinderlanders naar de koorweek in Wetteren, op 7 mei waren we voor het eerst te gast in de Kortrijkse Sint-Pius-X-kerk en op zaterdagavond 10 juni stond een druk bijgewoonde ‘Night of the Promsavond’ op ’t programma in het Markse Ontmoetingscentrum. We traden er apart en samen op, onder meer met het jubilerende Sint-Brixtiuskoor en de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan, geruggensteund door de muziekband Gef Sjette. Alhoewel deze ‘Celebration 65 Classic & Swing’ op een treffelijk uur van start ging (om 19.30 uur) was het toch middernacht toen het laatste bisnummer werd gebracht. Gelukkig was het ’s anderendaags zondag-rustdag, wat in het geval van de Kinderlanders wel zondag-schoolfeestdag betekende! Zo sloten we het zoveelste mooie koorjaar af en namen we noodgedwongen afscheid van een twintigtal leden…

Samen met Willem Vermandere…
Begin september 2006 werd er opnieuw een ‘ingangsexamen’ uitgeschreven en werden de vele kandidaten gewikt en gewogen. Vanaf de eerste septemberrepetitie met de nieuwe 45-koppige groep werd er gedacht aan Kerstmis…Op 24 december dienden we immers de kerstavondviering in de O.L.V.-kerk te Kortrijk op te luisteren (een contract dat reeds één jaar geleden werd gemaakt). Even later kregen we de vraag van de bestuursleden van het Kortrijks Vocaal Ensemble of we geen zin hadden om met hen een benefietconcert ten voordele van Maison Shalom van Maggy Barankitse te brengen…. ook al in de kerstperiode! We zegden meteen ‘ja’ en gingen van dan af nog kerstachtiger gaan repeteren. Toen even later bleek dat het niet één maar zelfs twee concerten zouden worden en dat er ook beroepsmuzikanten (op barokinstrumenten) ons zouden begeleiden én dat Willem Vermandere ook zijn duit in het (optreed)zakje wilde doen, kon de pret niet meer op. Op zondag 17 december 2006 was het dan zover… Reeds om kwart voor elf sijpelden de leden van het Kinderlandkoor neer in de Jeugdmuziekschool. Even later stond de eerste en enige repetitie met Willem Vermandere op ’t programma. Alles verliep vlot…, té vlot, zodat het nog even wachten was op de komst van het barokensemble. Omstreeks de middag waren de violen, altviool, cello, blokfluiten en hobo gestemd zodat we de traditionele kerstliederen (bewerkt voor oude instrumenten door Ton Koopman) nog even ‘diagonaal’ konden doornemen. Daarna werd met zijn allen een heerlijke spaghetti gesmuld en kon er nog even gerepeteerd worden in de Sint-Rochuskerk zelf, samen met de grote leden van het Kortrijks Vocaal Ensemble.

willem1

Om 15 uur zat de kerk stampvol voor het eerste benefietconcert (ten voordele van het bovenvermelde project in Burundi). De aanwezigen genoten van ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ van J.S Bach gebracht door het ‘grote’ koor onder leiding van Wim Verdonck . Ook ‘Nu zijt wellekome’, ‘Te Betlehem geboren’, ‘Stille Nacht’, ‘Gloria in excelsis Deo’ en andere,  gebracht door ons ‘kleine’ koor én bovenvermeld orkest (waaraan intussen ook een clavecimbel werd toegevoegd) onder mijn leiding, vielen erg in de smaak. Het feit dat er bij momenten een refrein werd meegezongen door de leden van het KVE maakte het geheel nog pittiger. Het lied ‘A la Berline Postiljon’ oogstte bijzonder veel bijval; de solopartij vertolkt door de wereldvermaarde bas Thomas Vanlede zal hier wel niet vreemd aan zijn. En toen was het concert nog maar halfweg. Willem Vermandere deed ‘moederziel alleen’ ook nog zijn duit in het zakje. Zijn vertellementen en liederen konden iedereen bekoren… De Kinderlandkoorleden waren wat fier toen ze het refrein van ‘Broekventje’ en van ‘Trafiek’ met hem mochten meezingen. Als apotheose stond zijn slotlied ‘Kyrie Eleison’ op ’t programma; Wim Verdonck maakte een arrangement voor het barokensemble terwijl de beide koren hun laatste krachten bundelden om er iets wondermoois van te maken… En toen zat concert één erop. De aanwezigen deden zich tegoed aan de standjes met warme chocomelk, glühwein of heerlijke soep terwijl de koorleden zich mentaal voorbereidden op concert nummer twee. Om 19 uur was de kerk immers weer helemaal gevuld voor het tweede benefietconcert (ten voordele van datzelfde mooie werk van Maggy Barankitse). De aanwezigen genoten opnieuw… Het programma was hetzelfde, de vertellementen van Willem Vermandere waren een tikkeltje anders. En de Kinderlandkoorleden? Die waren achteraf moe maar ‘wreed content’! Een zoveelste pluim op hun hoed…

Een week later waren ze alweer van de partij. In een afgeladen volle Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar tal van kerkgangers geen vrije stoel meer vonden (niettegenstaande men er 700 had geplaatst), brachten de Kinderlandkoorleden hun (kerst)repertoire ten gehore. Het werd dermate gesmaakt dat er opnieuw een contract voor 2007 werd afgesloten. We zullen in ons jubleumjaar dus zeker niet werkloos zijn…
Vermelden we nog dat docente Marijke Coghe tussendoor ook nog even overwaaide om ‘oud en jong’ in een koorbad onder te dompelen en dat de nieuwe koorleden tijdens de decemberoptredens hun nieuwe ‘tenue’ droegen. Tegen het (jubileum)jaar 2007-2008 willen we immers kleurrijk voor de dag komen! 

Ook 2007 kende traditiegetrouw een drukke start. Naast het opluisteren van de tweemaandelijkse themaopening op school waren er immers ook nog de Don Bosco-optredens. Op zondag 28 januari luisterde het koor opnieuw de bedevaartsmis op in de Don Boscokapel van het College (ter gelegenheid van de noveen van Don Bosco). Voor het eerst in de geschiedenis werd er aangetreden met een klein koor, aangezien tal van koorleden verstek moesten geven omwille van andere verplichtingen of ziekte.
Vijf dagen later waren de meesten gelukkig weer op post. Op vrijdagnamiddag 2 februari stond immers de Don Bosco-evocatie op ’t programma. Zuster Odette stelde een eigentijds DB-spektakel samen met dans, muziek en woord, waaraan de 570 Kinderlanders deelnamen. Ook het koor kon natuurlijk niet ontbreken… De aanwezige ouders en grootouders genoten met volle teugen!

Vanaf dan kon het weer wat rustiger aan en kon er weer gesleuteld worden aan nieuw repertoire. Het eerstvolgende buitenschoolse optreden vond plaats op zondag 11 maart 2007 in de Sint-Pius-X-kerk te Kortrijk. Enkele weken later bewezen we ons kunnen op eigen terrein tijdens de Goede Week-viering in de kapel van de zusters. Tijdens de daaropvolgende paasvakantie vaardigde ons koor weer een delegatie af in Wetteren (Koordagen) terwijl we op 12 mei voor het eerst ‘van dienst’ waren in het kleine Fatimakerkje van Heule. Ons moederdagoptreden werd er gesmaakt! Ditzelfde gebeurde op 24 mei toen we de Mariaviering op school muzikaal omlijstten. Zo eindigde het zoveelste drukke koorjaar, alhoewel juf Kaat nog even beroep deed op een paar leden om haar gelegenheidskoor van afscheidsnemende kleuters te versterken tijdens de opvoering van ‘Eefje Donkerblauw’.   

En nog eens samen met Willem

Het nieuwe schooljaar, zijnde het jubileumjaar 2007-2008, ging meteen ‘volle bak’ van start. Het aantal koorleden was wel een ietsje kleiner maar aangezien er in de eerste maanden optredens gepland waren, samen met Willem Vermandere en met Freddy Birset, mocht er niet lang geaarzeld worden… Op zaterdag 6 oktober was het al zover… In de vroege ochtend reisden we met de bus naar Halle, waar we eerst de eucharistieviering bijwoonden (en waar sommige koorleden hun beste dansbeentje voorzetten). Na een rappe picknick werd er even samen gerepeteerd met Willem Vermandere want kort na de middag liep de Emmaüskerk vol om ons eerst ‘solo’ aan ’t werk te horen, gevolgd door een optreden van en samen met dé Willem. Iedereen genoot ten volle! Vooraleer huiswaarts te keren, brachten we nog even onze Don Bosco-hit ten gehore op het buitenpodium. Pianist Pieter Nuyttens, componist van ‘Don Bosco’s leven’,  was van de partij!

koor10

En samen met Freddy Birset…

Als tussendoortje pikten we dan nog de muzikale omlijsting van de kerstevocatie mee (op 21/12 op school) waar koorlid Hanne een wondermooie solo ten gehore bracht! Drie dagen later trok het koor nog naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk om er de kerstavondviering te helpen verzorgen. Niettegenstaande de kerstvakantie intussen volop bezig was, bleven de koorleden aan de slag. Er werd tweemaal gerepeteerd in het thuislokaal van jeugdharmonie Burleske in Gullegem (waarvan de laatste keer samen met chansonnier Freddy Birset). Maar op 5 en 6 januari 2008 was het dan zover. Het Cultureel Centrum Guldenberg in Wevelgem liep tweemaal vol met enthousiaste muziekliefhebbers die het optreden van Burleske, Freddy Birset en het Kinderlandkoor erg konden smaken. De live opgenomen cd ‘Ballade’ is een stille getuige van dit zoveelste hoogtepunt in de 15-jarige koorgeschiedenis.

Een eigen piano!

Daarna was het weer ‘gewoon’ verder doen met nog een eucharistieviering op school en één in de Sint-Elooiskerk (op 24 februari) terwijl er keihard gerepeteerd werd voor het aperitiefconcert dat op 16 maart in de -alweer- bomvolle gymzaal werd gebracht. Dit vierjaarlijks gebeuren blijft ‘het’ doen! Er werd zoals steeds de nodige ruchtbaarheid aan gegeven en we mochten het enkele dagen voordien zelfs live aankondigen tijdens een interview op Crazy FM Kortrijk. ‘Onze’ pianist Pieter was die dag weer van de partij, zij het voor ’t eerst met/op onze eigen piano! In de daaropvolgende paasvakantie werd nog maar eens een vijfdaags koorkamp in Wetteren georganiseerd waar opnieuw een Kinderlandse delegatie van de partij was. Ze genoot van het Muzemoes-aanbod! Eind april trokken we -met héél het koor- naar OC De Stekke in Moorsele waar we samen met het Gullegemse kinderkoor Canteclaer én het jeugdkoor Maxi-Canteclaer een benefietconcert ten gehore brachten, ten voordele van het Gentse Kinderkankerfonds. En ook dit optreden -dat bovendien kaderde in de Week van de Amateurkunsten- werd gesmaakt! En dit laatste was ook het geval begin juli. Het Kinderlandkoor mocht dan immers de huwelijksviering van meester David en onze juf Lieselot muzikaal omlijsten. Men pinkte een traan weg…

En nog maar eens samen met o.m. Freddy Birset en Willem Vermandere...

Na dit drukke ‘voorjaar’ gingen we iets rustiger van start tijdens het schooljaar 2008-2009. Een nieuwe groep (gelukkig met nog heel wat oudgedienden) maakte zich het vaste repertoire eigen terwijl er ook weer nieuwe muziek op de pupiter terecht kwam. Tijdens de eucharistievieringen op school kon men er al van proeven en eind november etaleerden we ons kunnen tijdens de instapviering ‘Licht en donker’ in de grote Sint-Martinuskerk van Avelgem. Een kleine maand later waren we opnieuw te gast in de Kortrijkse Sint-Elooiskerk (samen met het plaatselijke volwassenenkoor) nadat we tussendoor ook nog een kerstmusical muzikaal hadden omlijst in de kapel van de zusters van Don Bosco (op 19/12). In de paasvakantie trok ‘men’ nog maar eens voor een weekje naar de Koordagen in Wetteren; ditmaal op zoek naar ‘Schatten op zolder’. Begin juli tenslotte werd voor ’t eerst opgetreden tijdens het Jeshuafestival in Marke. Dankzij een goede man aan de knoppen klonk het er prachtig in open lucht! Bisschop Van Looy (die in ons ‘voorprogramma’ op accordeon speelde) beaamde dit volmondig! Tussendoor hadden we ook al even vooruitgeblikt naar het volgende schooljaar, aangezien er reeds enkele kleppers van formaat op de reservatielijst stonden.

En zo belandden we in 2009-2010. De nieuwe kandidaten werden getest en goed bevonden… Meteen werd er duchtig gerepeteerd want op zaterdag 17 oktober verleenden we onze medewerking aan de Evergreen Collectie in Wevelgem (samen met o.m. jeugdharmonie Burleske, Freddy Birset, Jo Lemaire, Karel Declercq en dansschool Pirouette). De Porseleinhallen zaten afgeladen vol en het (te?) lange programma met voor-elk-wat-wils was áf! José Deryckere en Freddy Birset stoeften eens te meer met onze fraaie bijdrage. Begin november stond dan ons volgende optreden gepland. In de Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwekerk brachten we een aantal profane liederen ten gehore terwijl we -alweer!- enkele nummers zongen samen met Willem Vermandere en zelfs eentje samen met ‘zine moat’ Mustafa Avsar; dit alles op een benefietconcert ten voordele van India. Op 23 december trokken we voor ’t eerst naar het Roeselaarse ziekenhuis H. Hart (voor een kersteucharistieviering) terwijl we twee dagen later opnieuw in de Sint-Elooiskerk vertoefden…                                                                          

En nog een musical…

In maart 2010 zetten we alles op alles om -onder leiding van de koorjuffen Griet, Tine en Lieselot- de musical ‘Superschool’ naar het boek ‘Klem’ muzikaal te verzorgen in het Aalbeekse OC. De zaal liep tweemaal aardig vol en het optreden van de dansers, toneelspelers, rappers en koorleden werd op heel wat applaus onthaald! Er werd natuurlijk ook weer ‘gewetterd’ tijdens de paasvakantie (ditmaal in het thema van ‘De muzikale magiër’) en dan deden we nog iets strafs. Op 22 mei 2010 voerden we immers dé Carmina Burana op in Kortrijk samen met het overbekende volwassenenkoor Altra Voce uit Kortrijk, het Sint-Gregoriuskoor uit Izegem én als solisten sopraan Jolien De Gendt, contratenor Wouter Dubois en bariton Philippe Souvagie; dit alles volgens de originele versie met slagwerk en twee vleugelpiano’s. Er was véél volk op de Grote Markt en ‘men’ was wreed content! En dat ons koor intussen meer en meer bekend is geraakt (ook buiten de stadsgrenzen), hoeft geen betoog. Op 12 juni werd ik immers door de directeur van Koor en Stem uitgenodigd om in Gent deel te nemen aan een debat over ‘Schoolkoren op zijn retour?’ En ja, wat bleek daar, echte schoolkoren (zoals het onze) met enkel leerlingen van een lagere school worden stilaan een rariteit… Toch straf dat wij dit hier al 18 jaar volhouden! En ja, we doen nog ‘even’ door… ;-)

En nog een cd…

Zo arriveerden we in het schooljaar 2010-2011 met opnieuw meer dan 50 enthousiaste leden. Omdat ons jaarthema op school ‘Beestig Kinderland’ was, gingen we meteen van start met enkele beestig leuke liedjes. ‘De pinguïn’ van T. Vess was er ééntje dat alleszins graag en goed werd/wordt gezongen. We hadden dus alvast al één nummertje voor ons jubileum-aperitiefconcert  anno 2012. Meteen plaatsten we ook wat kerst- en Don Boscorepertoire op ons programma want er waren al meteen twee buitenschoolse optredens geboekt; ‘eentje’ op Kerstmis in de Sint-Elooiskerk in Kortrijk en één op vrijdagavond 28 januari in de kapel van de zusters (naar aanleiding van 25 jaar CKG). Vanzelfsprekend waren er ook nog de ‘gewone’ optredens hier op school en het druk bijgewoond paasvakantiebezoek aan de koordagen in Wetteren. Tussendoor maakten we tijd om een gelegenheidslied in te blikken, als geschenk voor twee verdienstelijke (en afscheidsnemende) leden van het schoolbestuur en om een vijftal liederen voor te bereiden die op 27 juni op cd werden opgenomen in de kapel van Don Bosco; liederen voor een godsdienstmethode van Die Keure. Het nieuwe ‘Onze Vader’ en ‘Wees Gegroet’ zijn alleszins érg mooi! Bedankt inspecteur Jan L., dat u aan ons dacht!  Jammer genoeg moesten we in dat trimester ook afscheid nemen van koorbestuurslid zuster Odette, die de strijd tegen dé vreselijke ziekte niet won…

20 jaar jong

Het jubileumjaar 2011-2012 nam een rappe start. Op 16 september streek koordeskundige Roos Devos neer om nieuw (en oud) onder te dompelen in het jaarlijkse muzikale bad. Op 1 oktober 2011 waren we immers één van de deelnemers aan het Galafeest van Burleske. Tussen kleppers als Marijn Devalck, musicalster Ann Van den Broeck, choreografe Isabelle Beernaert, soliste Elise Deryckere en zangeres Sabien Tiels stonden ook 44 Kinderlanders op ’t podium in De Schelp in Wevelgem. Het werd een adem-be-ne-mend spektakel! De dubbel-cd ‘Broadway in concert’ is er een ‘stille’ getuige van. Op ’t eind van datzelfde jaar breiden we er nog een vervolg aan met de opvoering van een kerstspel in de kapel van de zusters (op 23/12/2011) en het opluisteren van de kersteucharistieviering in de Sint-Elooiskerk (opnieuw samen met het Sint-Elooiskoor). Op 31 januari traden we op in de schoolmis t.g.v. Don Bosco. Tussendoor oefenden we er duchtig op los want op 25 maart stond alweer een eigen aperitiefconcert op de jubileumaffiche. Ook ditmaal liep de gymzaal aardig vol en oogstten we heel wat applaus. (En ook nu was het gelegenheidsensemble met o.m. de zus van ‘Strodetje zaliger’ op post….) Tijdens de paasvakantie bewezen 21 Kinderlanders in Wetteren hun kunnen tijdens de vijfdaagse ‘Zingen is kinderspel’  en even later tijdens de Mariaviering op school.

Verrassingsreis

Alle ogen van de koorleden waren evenwel gericht op woensdagnamiddag 23 mei 2012. Dan stond immers de langverwachte verrassingsreis op ’t feestprogramma. De bus bracht de 42 enthousiastelingen eerst naar de woning van Willem Vermandere, die een kleine rondleiding en beeldhouwdemonstratie ten beste gaf. Nadien volgde nog een klein privé-optredentje van hem in ’t kerkje van Steenkerke, waar ook de onzen zich lieten horen. Nadien trok heel ’t gezelschap naar De Zonnegloed in Oostvleteren. Op het terras van deze kinderboerderij & dierentuin verzorgden we een klein openluchtconcertje nadat we de vele dieren met een bezoekje hadden vereerd. En ook de rit met het treintje en de roofvogelshow vielen in de smaak! Moe maar voldaan keerden we huiswaarts om de dag nadien (op Maria’s feestdag 24 mei) een jubileumconcertje te geven in de kapel van de zusters. De aanwezige toehoorders (allen zusters van Don Bosco van Sint-Anna 41 en 43) genoten met volle teugen.

Manah Depauw

Onder het motto ‘er kan nog altijd een concertje bij’ kwam er nog een laatavondlijk optreden bij. De Brusselse theatermaakster Manah Depauw wilde in de nacht van 14 juli sinistere gezangen laten weerklinken in en rond de NMBS-loods in Kortrijk ter gelegenheid van Kortrijk Congé en was hiervoor op zoek naar een goed kinderkoor dat de wat vreemde muziek van Maarten Vancauwenberghe wilde zingen, gehuld in witte kledij met blanc moussi-kapjes… Onze huispianist Pieter Nuyttens maakte er een passend arrangementje bij en wij…, wij zongen het, gewapend met een zaklamp en onder het toehorend oor van héél véél mensen en de televisiecamera’s. Koorlid Arne gaf nadien nog een WTV-interview ten beste.

Het koor doet door…;-)

Niettegenstaande juf Lieselot zich al aardig aan het inwerken was/is om ‘ooit’ het dirigeerstokje over te nemen, deed ondergetekende toch nog ‘wat’ verder. Ook nu waren er de gebruikelijke misvieringen op school en de al even gebruikelijke kersteucharistieviering in de Sint-Elooiskerk. Maar ook in 2012-2013 zetten we ‘iets straffers’ op ons menu. Op 5 en 6 januari trokken we naar CC Guldenberg in Wevelgem om er samen met Elise en groot orkest (lees: de 100-koppige concertharmonie Burlese) ‘Any Dream will do’ en ‘Do re mi’ ten gehore te brengen. Maar top of the bill was de uitvoering van de 20 minutendurende ‘African Trilogy’ van Neil Diamond (samen met Burleske en het kwartet s’Amuse+). Om kippenvel van te krijgen.

Daarna ging alle aandacht naar Don Bosco. Na het opluisteren van de stemmige Don Bosco-eucharistieviering hier op school op 28 januari trok het Kinderlandkoor drie dagen later naar Gent voor de afsluitende DB-mis; ‘afsluitend’ omdat diezelfde dag het bronzen Don Boscobeeld naar Tjechië doorreisde. In de kathedraal, waar 900 man (m/v) de kou trotseerde, zette ons koor eens te meer een prachtprestatie neer. Bisschop Luc Van Looy (die het koor ’s morgens in zijn bisschopshuis ontving) was erg lovend na de viering maar ook anderen deelden zijn mening. Een greep uit de ontvangen reacties:

Proficiat meester Fries en koorjuffen voor het optreden en opluisteren van de viering. De heldere stemmetjes klonken zeer mooi door die koude kathedraal. Echt de moeite dat jullie er waren.” (Zr Gerda)

“Nogmaals proficiat, het was echt deugddoend...” (Steven Pinnoo - DB Socom)

“De kinderstemmen hebben veel mensen bekoord!” (Mark Den Haerynck - Don Bosco Sociale communicatie)

De vele foto’s roepen bij mij nog steeds sterke herinneringen op aan een mooie viering. Ondanks de koude kathedraal ging er iets warms van uit, en daar hebben jullie met het Kinderlandkoor in grote mate toe bijgedragen. Zoals ik het in mijn dankwoordje gezegd heb: Don Bosco zou het niet anders gewild hebben dan dat jullie er bij waren en een jeugdig element in de viering brachten. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor jullie bijdrage in de slotviering van het Don Boscobeeld. Het spontaan applaus na het nummer na de communie was heel sprekend, uitgerekend in de kathedraal van Gent waar één van de vorige bisschoppen, Mgr. Van Peteghem, ooit verboden heeft om in zijn kerk te applaudisseren. Ik hoop dat jullie zelf ook een mooie en onvergetelijke dag gehad hebben, met de ontvangst bij de bisschop, de viering zelf, de frietjes in Don Bosco St.-Denijs-Westrem, en alles wat er tussendoor gebeurde.” (Wilfried Wambeke, Don Bosco-college Hechtel)

DSC 2835

Voor het Kinderlandkoor was het nadien even uitblazen geblazen… Het eerstvolgende optreden is het muzikaal helpen omlijsten van het passiespel op Goede Vrijdag (in de kapel van de zusters). Maar daarover en over nog véél meer lees je voortaan op onze eigen webstek: www.kinderlandkoor.blogspot.com

 

 

Met muzikale groet,

meester Fries 
voorzitter van ‘t Kinderlandkoor